Các tình nguyện viên từ Ủy ban Phổ biến Thông tin tạo báo cáo về các sự kiện được tổ chức tại phòng chờ.

·Hoạt động của mỗi tiểu ban được tính ở đây.