Cuộc sống

Trang web cổng thông tin hỗ trợ cuộc sống ngoài hành tinh

Hướng dẫn sinh hoạt

Hướng dẫn sinh hoạt | Thành phố Sagamihara

Đây là một bài viết về trang web chính thức của thành phố Sagamihara "Hướng dẫn sinh hoạt".

Cách bỏ rác

Phiên bản tiếng nước ngoài: Lịch trình và Xử lý Rác thải và Tài nguyên Tái chế | Thành phố Sagamihara

Đây là một bài viết trên trang web chính thức của Thành phố Sagamihara, "Phiên bản tiếng nước ngoài: Lịch trình và Xử lý Rác và Vật liệu Tái chế".

Bản tin Sagamihara

Bản tin Sagamihara | Thành phố Sagamihara

Đây là một bài báo về trang web chính thức của Thành phố Sagamihara "Quan hệ công chúng Sagamihara".

thẻ trợ giúp

Thẻ Trợ giúp Kyukyu Anshin|Thành phố Sagamihara

Đây là bài viết về trang web chính thức của Thành phố Sagamihara "Thẻ trợ giúp Kyukyu Anshin".