Theo nguyên tắc chung, Điều phối viên Quan hệ Quốc tế người Canada làm việc tại phòng chờ sẽ chuẩn bị báo cáo về chủ đề bạn chọn hàng tháng.